Regulamin

Regulamin przewozów Souter Holdings Poland sp. z o. o.

Regulamin obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2018 roku.
Stosunki prawne powstałe wcześniej są objęte postanowieniami wcześniejszych Regulaminów.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 915); dalej: „Prawo Przewozowe”. Regulamin podlega prawu polskiemu.

1.2 Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych, autokarowych krajowych i międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Souter Holdings Poland sp. z o.o., BTD Office Centre, al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 335505, NIP: 5252461571.

1.3 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – Souter Holdings Poland sp. z o.o. wykonujący przewóz Pasażerów w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym;

b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;

c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru; Bagaż może składać się z Bagażu podstawowego, Bagażu podręcznego lub Bagażu dodatkowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, a także sprzęt sportowy, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. c Regulaminu;

d) Bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika, mający postać:

(i) Biletu Elektronicznego – sprzedawanego poprzez Stronę Internetową Przewoźnika lub Stronę Internetową Pośrednika i przesyłanego nabywcy drogą elektroniczną w postaci Faktury Elektronicznej w rozumieniu lit. f; Bilet Elektroniczny można nabyć również w Punkcie Sprzedaży prowadzonym przez Pośrednika, który za pomocą Strony Internetowej Przewoźnika lub Pośrednika realizuje składane przez Pasażerów (nabywców Biletów Elektronicznych) dyspozycje zakupu Biletów Elektronicznych; (Bilet Elektroniczny może być także Biletem Ulgowym w rozumieniu lit. e), albo

(ii) Biletu Tradycyjnego – sprzedawanego w Punkcie Sprzedaży; Bilet Tradycyjny stanowi fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); dalej: „Ustawa o VAT”, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485), dalej: „Rozporządzenie” (Bilet Tradycyjny może być także Biletem Ulgowym w rozumieniu lit. e);

e) Bilet Ulgowy – Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami;

f) Faktura Elektroniczna – bilet uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 Ustawy o VAT w związku z § 3 Rozporządzenia, przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;

g) Podróż – przejazd z określonym terminem oraz miejscem odjazdu i miejscem docelowym;

h) Opłata – cena Biletu za Podróż, określona w Bilecie, wiążąca w momencie zakupu Biletu;

i) Całkowita Cena Przewozu – Opłata stanowiąca należność za przejazd w rozumieniu Prawa Przewozowego;

j) Osoba Niepełnosprawna – osoba, która ma problemy z poruszaniem się i używa wózka inwalidzkiego lub innego podobnego urządzenia, które musi zostać przewiezione razem z tą osobą;

k) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie Biletu, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i Bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na Bilecie, na warunkach określonych w Regulaminie;

l) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa Przewoźnika pod adresem http://www.shpoland.com/pl/regulamin.htm;

m) Strona Internetowa Pośrednika – strona internetowa https://www.flixbus.pl/ (wraz z odpowiednimi podstronami) prowadzona przez Pośrednika, na której można nabyć Bilet Elektroniczny;

n) Pośrednik – podmiot prowadzący sprzedaż Biletów na podstawie zawartej z Przewoźnikiem umowy, we własnym Punkcie Sprzedaży lub poprzez Stronę Internetową Pośrednika; Pośrednik może z tytułu sprzedaży Biletów pobierać prowizję zgodnie z umową zawartą z Przewoźnikiem;

o) Punkt Sprzedaży – fizyczny punkt sprzedaży Biletów wykorzystujący do sprzedaży Stronę Internetową Pośrednika.

p) Miejsce Premium – .miejsce w autokarze zapewniające dodatkowe udogodnienia w porównaniu do pozostałych miejsc w autokarze, na przykład takie jak: zwiększona ilość przestrzeni na nogi, lepszy widok przez przednią szybę autokaru, stolik.

r) Dopłata za Miejsce Premium – dodatkowa opłata pobierana od Pasażera za rezerwację Miejsca Premium.

1.4 Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://www.shpoland.com/pl/regulamin.htm

§2 PRZEWOŹNIK

2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:

a) zrealizowania przewozu Pasażera i Bagażu na trasie określonej w Bilecie,

b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie przewozu.

2.2 Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

2.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków Umowy Przewozu i Regulaminu;

b) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów; w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie;

c) nie posiada lub odmawia okazania wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do podróżowania dokumentów, w tym w przypadku przewozów międzynarodowych nie posiada dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do odpowiednich przepisów celnych lub wizowych, bądź też nie został legalnie wpuszczony do właściwego kraju przez władze imigracyjne.

§3 PASAŻER

3.1 Pasażer jest zobowiązany do:

a) posiadania i okazania załodze autokaru ważnego Biletu na przystanku odjazdu wskazanym na tym Bilecie (Bilet Elektroniczny może być okazany w formie wydruku lub wyświetlony na ekranie przenośnego urządzenia elektronicznego) oraz, w przypadku przewozu międzynarodowego, dokumentu niezbędnego do przekroczenia granicy;

b) w przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego, okazania załodze autokaru ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;

c) złożenia Bagażu, który nie jest Bagażem podręcznym, jeżeli taki posiada, do luków bagażowych;

d) przestrzegania Regulaminu.

3.2 Jeśli pasażer nie będzie obecny w momencie odjazdu na przystanku odjazdu wskazanym na Bilecie, roszczenie z tytułu Umowy Przewozu wygasa z momentem odjazdu.

3.3 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.

3.4 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach.

3.5 Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).

3.6 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika.

3.7 Przewóz Osób Niepełnosprawnych

a) Każdy autokar posiada miejsce do przewozu pasażera na wózku inwalidzkim.

b) Biorąc pod uwagę limit miejsc w autokarze, przed zakupem Biletu, Osoba Niepełnosprawna powinna skontaktować się z Przewoźnikiem telefonicznie: +48 22 307 93 34 (koszt połączenia zgodny z obowiązującą taryfą).

3.8 Przewóz osób niepełnoletnich

a) Osoby w wieku poniżej 10 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

b) Osoby w wieku od 10 do 14 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie, jeśli ich opiekun prawny pisemnie potwierdzi w procesie rezerwacji, że osoba małoletnia jest zdolna do odbycia takiej podróży i może ją odbyć samodzielnie i bez opieki. Dzieci nie mogą podróżować samodzielnie w przypadku połączeń nocnych oraz wykraczających poza granice kraju. Ponadto dzieci nie mogą samodzielnie podróżować z przesiadkami.

c) Osoby niepełnoletnie w wieku od 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie.

d) Przewoźnik nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.

e) W przypadku poniesienia przez Przewoźnika w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Przewoźnik będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

§4 BAGAŻ

4.1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie maksymalnie 2 sztuki Bagażu:

a) jedną sztukę Bagażu nie przekraczającą następujących wymiarów: 80 x 50 x 30 cm (nieznacznie odbiegające wymiary są dopuszczalne, jeśli cały obwód bagażu, obejmujący wysokość, szerokość i długość, nie przekracza 160 cm) o wadze do 20 kg, przewożonego w luku bagażowym (dalej: „Bagaż podstawowy”);

b) jedną sztukę małego Bagażu nie przekraczającą następujących wymiarów: 42 x 30 x 18 cm o wadze do 7 kg., pozwalających na swobodne umieszczenie pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera (rozmiary Bagażu nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom) (dalej: „Bagaż podręczny”);

c) dodatkowo dozwolony jest przewóz sprzętu sportowego (narty, rower, snowboard, itp.) pod warunkiem umieszczenia go w odpowiednim opakowaniu oraz w zależności od dostępnego miejsca w luku bagażowym.

4.2 Bagaż dodatkowy nie przekracza następujących wymiarów: 80 x 50 x 30 cm (nieznacznie odbiegające wymiary są dopuszczalne, jeśli cały obwód bagażu, obejmujący wysokość, szerokość i długość, nie przekracza 160 cm) o wadze do 20 kg (dalej: „Bagaż dodatkowy”). W takim przypadku pobierana jest opłata w wysokości 8 złotych. Możliwość przewozu Bagażu dodatkowego może być wyłączona w przypadku braku dostępnego miejsca z luku bagażowym. Zgłoszenia przewozu Bagażu dodatkowego dokonuje się w systemie rezerwacyjnym na Stronie Internetowej Pośrednika.

4.3 Każda sztuka Bagażu przewożona w luku bagażowym jest oznakowana banderolą bagażową. Banderola bagażowa jest wydawana przez załogę autokaru przy odprawie, wraz z kwitem bagażowym.

4.4 Pasażer będący Osobą Niepełnosprawną ma prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego niezbędnego sprzętu.

4.5 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.

4.6 Członek załogi autokaru wydaje Bagaż, który jest przewożony w luku bagażowym, posiadaczowi kwitu bagażowego.

4.7 Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.

§5 BILET

5.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami jest ważny Bilet.

5.2 Bilety są niezbywalne i nie mogą być odsprzedawane.

5.3 Sprzedaż Biletów Elektronicznych poprzez Stronę Internetową Pośrednika prowadzona jest zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika, o ile co innego nie wynika z niniejszego Regulaminu.

5.4 Nabycie Biletu jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury, w tym Faktury Elektronicznej w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.

5.5 Podczas nabywania Biletu, Pasażer (nabywca Biletu) akceptuje otrzymanie faktury, w tym Faktury Elektronicznej, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku VAT.

5.6 Bilet Tradycyjny lub Bilet Elektroniczny powinien być okazany załodze autobusu. Bilet Elektroniczny może być okazany w formie wydruku lub wyświetlony na ekranie przenośnego urządzenia elektronicznego. W przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego należy ponadto okazać załodze autobusu ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.

5.7 Pasażer ma możliwość rezerwacji miejsca w autokarze z przydziałem określonego numeru oznaczonego jako Miejsce Premium. W przypadku rezerwacji Miejsca Premium pobierana jest Dopłata za Miejsce Premium.

5.8 W przypadku konieczności wykorzystania do realizacji Podróży autokaru zastępczego, który nie posiada miejsc oznaczonych indywidualnymi numerami, w tym Miejsc Premium, Pasażer zajmuje dowolne miejsce.

5.9 W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.8, Pasażerowi zwraca się Dopłatę za Miejsce Premium

§6 ULGI USTAWOWE

6.1 Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe przysługujące osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami.

6.2 Opłata za Bilet Ulgowy obliczana jest na podstawie właściwej ulgi ustawowej oraz ceny podstawowej określonej w aktualnie obowiązującym dla danej linii cenniku.

6.3 Przewoźnik w ramach własnej strategii handlowej oprócz ulg ustawowych przyznaje także ulgi o charakterze komercyjnym. Pasażer ma prawo wyboru rodzaju ulgi, tj. może dokonać zakupu Biletu Ulgowego lub Biletu za cenę uwzględniającą ulgę o charakterze komercyjnym.

6.4 Pasażer jest zobowiązany w przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego do okazania załodze autokaru ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu.

§7 ZMIANA LUB ZWROT BILETU

7.1 Zmiany Biletów Elektronicznych zakupionych na Stronie Internetowej Pośrednika dokonuje się zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.

7.2 Zwrotu Biletów Elektronicznych zakupionych na Stronie Internetowej Pośrednika dokonuje się zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.

§8 ZWIERZĘTA I PSY PRZEWODNICY

8.1 Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, z wyjątkiem przewozu psów przewodników – asystujących Osobie Niepełnosprawnej.

8.2 Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe do kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

§9 REKLAMACJE, SKARGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

9.1 Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją Umowy Przewozu należy kierować:

a) pocztą elektroniczną na adres: info@shpoland.com, lub

b) listownie na adres: Souter Holdings Poland Sp. z o. o., BTD Office Centre, al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa.

9.2 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje/skargi w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.

9.3 W przypadku zakupu Biletu Elektronicznego poprzez Stronę Internetową Pośrednika, skargi i reklamacje są przyjmowane i rozpatrywane w imieniu Przewoźnika przez tego Pośrednika, na zasadach i zgodnie z regulacjami opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.

9.4 W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia Bagażu podstawowego lub Bagażu dodatkowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autokaru w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2016 roku. Stosunki prawne powstałe wcześniej są objęte postanowieniami wcześniejszych Regulaminów.

Przed skorzystaniem z usługi Wi-Fi, mają Państwo obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Poprzez skorzystanie z usługi Wi-Fi wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie poniższych warunków. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na obowiązywanie tych warunków, proszeni są Państwo o niekorzystanie z usługi Wi-Fi.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego WiFi (Usługa) udostępnionego przez Souter Holdings Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operatora) dla Użytkowników.

2. Użytkownik po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu będzie kierowany na stronę www.PolskiBus.com. z możliwością dalszego swobodnego korzystania z Usługi.

3. Korzystanie z Usługi odbywa się bezpłatnie.

4. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a) czasowy brak dostępu do Usługi ani za obniżenie przepustowości łącza,

b) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,

c) szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,

d) za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.

6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.

7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

8. Transmisja radiowa Usługi nie jest szyfrowana.

9. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko.

10. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi do następujących celów:

a)przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej ,której Użytkownik nie jest uprawniony,

b) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

c) masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

d) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

e) odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,

f) obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

11. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Operator ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości.

13. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, a powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

14. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.

15. Operator może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi.

16. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Operator jest administratorem danych osobowych. Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Operatorem.

17. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu marketingowym oraz statystycznym. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

18. Operator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

19. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulations in English

Transport Services Regulations of Souter Holdings Poland sp. z o. o.

The Regulations comes into force on April 23, 2018.

Legal relationships created earlier shall be covered by provisions of previous Regulations.

§1 GENERAL PROVISIONS

1.1. This Regulations (hereinafter: „Regulations”) specifies the conditions for handling passengers, check-in and carriage of persons and baggage in accordance with the provisions of Article 4 of the Act of November 15, 1984 on Transport Law (consolidated text Journal of Laws of 2015, item 915); hereinafter: ‘Transport Law’. The Regulations is subject to Polish law.

1.2 The provisions of the Regulations apply to licensed, coach domestic and international passenger transport performed by Souter Holdings Poland Sp. z o.o., address: BTD Office Center, al. Niepodległości 18, Warsaw, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 335505, Polish Tax Identification Number NIP: 5252461571.

1.3 The terms used in the Regulations shall mean:

a) Carrier – Souter Holdings Poland Sp. z o.o. performing passenger transport in domestic and/or international road transport;

b) Passenger – a person using the transport service organized by the Carrier on the basis of a valid Ticket;

c) Baggage – movable items taken by the Passenger onboard a coach; Baggage may consist of Basic Baggage, Hand Baggage or Additional Baggage, as referred to in point 4 of the Regulations, as well as sports equipment referred to in point 4.1 item c of the Regulations;

d) Ticket – a document entitling to transport organized by the Carrier in the form of:

(i) Electronic Ticket – sold via Carrier Website or Agent Website and sent to the buyer electronically in the form of an Electronic Invoice within the meaning of item f; An Electronic Ticket can also be purchased at a Point of Sale maintained by an Agent who, using the Carrier or Agent Website, realizes purchase orders for Electronic Tickets placed by Passengers (buyers of Electronic Tickets); (an Electronic Ticket may also be a Reduced Fare Ticket within the meaning of item e), or

(ii) Traditional Ticket – sold at a Point of Sale; a Traditional Ticket constitutes an invoice within the meaning of Article 2 point 31 of the VAT Act of March 11, 2004 (consolidated text Journal of Laws of 2011 No. 177, item 1054 as amended); hereinafter: the ‘VAT Act’, in connection with § 3 of the Regulation of the Minister of Finance of December 3, 2013 on issuing invoices (Journal of Laws of 2013, item 1485), hereinafter: ‘Regulation’ (a Traditional Ticket may also be a Reduced Fare Ticket within the meaning of item e), or

e) Reduced Fare Ticket – a ticket entitling to discounted fare travel in accordance with the Act of 20 June 1992 on Public Transport Reduced Fare Travel Entitlement (uniform text Journal of Laws of 2013, item 1138, as amended) or other relevant regulations;

f) Electronic Invoice – a ticket deemed to constitute an invoice under Article 2 point 31 and point 32 of the VAT Act in relation to § 3 of the Regulation, sent in accordance with the rules for sending invoices in electronic form;

g) Trip – transport with a specific date and place of departure and destination;

h) Fare – price of the Ticket for Trip, specified on the Ticket, binding upon the purchase of the Ticket;

i) Total Price of Transport Services – a fare constituting amount due under the Transportation Law;

j) Person with Disability – a person who has mobility problems and uses a wheelchair or other similar device that must be transported with that person;

k) Contract of Carriage – an agreement concluded between the Carrier and a Passenger based on the Ticket, under which the Carrier undertakes to carry the Passenger and Baggage from the selected location to the destination location indicated on the Ticket, on conditions specified in the Regulations;

l) Carrier Website – Carrier’s website at http://www.shpoland.com/pl/regulamin.htm;

m) Agent Website – website at https://www.flixbus.pl/ (along with relevant subpages) maintained by an Agent offering purchase of Electronic Tickets;

n) Agent – an entity selling Tickets under a contract concluded with the Carrier, at its own Points of Sale or via an Agent Website; an Agent may charge a commission for the sale of Tickets in accordance with the contract concluded with the Carrier;

o) Point of Sale – a physical point of sale of Tickets using the Agent’s Website to perform the sale.

p) Premium place – a place in the coach that provides additional amenities compared to other places in the coach, for example such as: additional space for legs, a better view through the front window of the coach or a table.

r) Surcharge for Premium Place – additional fee charged to the Passenger for booking a Premium Seat.

1.4. The current Regulations shall be published on http://www.shpoland.com/pl/regulamin.htm

§2 CARRIER

2.1 The Carrier is obliged to:

a) carry out the Transport Services of Passengers and Baggage on the route specified on the Ticket,

b) provide the Passengers with appropriate conditions of safety, hygiene and comfort and proper service during transport.

2.2 The Carrier may entrust the performance of Transport Services to other carriers.

2.3 The Carrier has the right to refuse transport or refuse to continue transport if a Passenger:

a) does not comply with the terms of the Transport Contract and the Regulations;

b) is in a state or behaves in a way that could negatively affect the safety or comfort of fellow travelers; in particular, the Carrier may refuse transport or refuse to continue transport of a Passenger who, by their conduct, disturbs public order, behaves abusively or aggressively;

c) does not have or refuses to present documents required by law for the trip, including in the case of international transport, documents needed to cross borders or does not comply with relevant customs or visa regulations, or has not been legally admitted to the appropriate country by immigration authorities.

§3 PASSENGER

3.1 The Passenger is obliged to:

a) have and present to the crew a valid Ticket at the departure bus stop indicated on the Ticket (an Electronic Ticket may be presented in the form of a printout or displayed on the screen of a portable electronic device) and, in the case of international carriage, a document necessary to cross borders;

b) if traveling on a Reduced Fare Ticket, present to the coach staff a valid document certifying entitlement to a reduced fare;

c) deposit Baggage, which is not a hand baggage, if they have one, in the baggage hatches;

d) comply with the Regulations.

3.2 If the Passenger is not present at the time of departure at the departure bus stop indicated on the Ticket, the claim under the Contract of Carriage expires upon departure.

3.3. If the coach is equipped with seat belts, the Passenger is obliged to fasten them and use them as intended.

3.4. If the coach is equipped with seat belts, a child of up to 12 years of age, and up to 150 cm in height is transported in a child safety seat or other device for carrying children, corresponding to the weight and height of the child and the technical conditions. A parent or guardian traveling with the child is obliged to provide the child with the child safety seat. The child should stay in the safety seat during the whole trip, it is forbidden to carry children in one’s arms or hold them in one’s lap.

3.5 Smoking tobacco, using electronic cigarettes (e-cigarettes) and consumption of alcoholic beverages or other psychoactive substances (eg drugs) is strictly forbidden on board coaches.

3.6. The Passenger is covered under the Carrier’s accident insurance.

3.7. Transport of Persons with Disabilities

a) Every coach has space to carry a passenger in a wheelchair.

b) Taking into consideration the number of seats on the coach, a Person with Disability should contact the Carrier by phone before purchasing the Ticket, at +48 22 307 93 34 (cost of connection in accordance with the applicable tariff).

3.8. Transport of Minors

a) Children under the age of 10 may travel on the Carrier’s coaches only under supervision of an adult.

b) Persons of 10 to 14 years of age can travel on the Carrier’s coaches on their own, if their legal guardians confirm in writing in the reservation process that the minor is capable of such a trip and can take it alone and without supervision. Children can not travel alone on night and cross-border trips. In addition, children can not travel alone on connecting trips.

c) Minors under 15 may travel on the Carrier’s coaches on their own.

d) The carrier does not provide care for minors, including those who travel alone. Parents or legal guardians bear full civil responsibility for the actions of minors.

e) In the event of incurring any additional costs by the Carrier in connection with the transport of a minor, the Carrier shall seek reimbursement of these costs from the parents or legal guardians of the minor.

§4 BAGGAGE

4.1 The Passenger is entitled to take with them, free of charge, a maximum of 2 items of Baggage:

a) one item of Baggage not exceeding the following dimensions: 80 x 50 x 30 cm (slightly deviating dimensions are acceptable, if the whole baggage circumference, including height, width and length, does not exceed 160 cm) weighing up to 20 kg, carried in the baggage hatch (hereinafter: ‘Basic Baggage’);

a) one item of small Baggage not exceeding the following dimensions: 42 x 30 x 18 cm, weighing up to 7 kg, allowing free placement under the seat or on the shelf above the Passenger’s seat (Buggage size should not impede freedom of travel for other passengers) (hereinafter: ‘Hand Baggage’);

c) additionally, it is allowed to transport sport equipment (skis, bicycles, snowboards, etc.) provided it is placed in appropriate packaging and depending on the available space in the baggage hatch.

4.2 Additional Baggage shall not exceed the following dimensions: 80 x 50 x 30 cm (slightly deviating dimensions are acceptable, if the whole baggage circumference, including height, width and length, does not exceed 160 cm) weighing up to 20 kg (hereinafter: „Additional Baggage”); in this case, a fee of PLN 8 is charged. There may be no possibility to carry Additional Baggage if no space in the baggage hatch is available. Carriage of Additional Baggage is declared in the booking system on the Agent Website.

4.3 Each item of Baggage carried in the baggage hatch is marked with a baggage marker. Baggage markers are issued by the coach crew at check-in, along with a baggage receipt.

4.4 A passenger who is a Person with Disability has the right to transport a wheelchair or other necessary equipment free of charge.

4.5 The Carrier has the right to refuse to take Baggage if it does not meet the requirements set out in the Regulations.

4.6 A member of the coach crew shall release Baggage that is carried in the baggage hatch to the holder of the baggage marker.

4.7 Money, securities and valuable items, in particular valuables, items of scientific and artistic value, as well as electronic equipment, may only be transported inside the coach as Hand Baggage, under the supervision of the Passenger. The Carrier does not accept money, securities and valuable items for safekeeping.

§5 TICKET

5.1 A valid Ticket is the document entitling to travel by coach.

5.2 Tickets are not transferable and cannot be resold.

5.3. Sale of Electronic Tickets via an Agent Website is carried out in accordance with the rules and regulations applicable at that Agent, published on the Agent Website, unless otherwise provided in these Regulations.

5.4. The purchase of a Ticket is tantamount to requesting an invoice, including an Electronic Invoice within the meaning of the relevant VAT regulations.

5.5 When purchasing a Ticket, a Passenger (Ticket Buyer) accepts receipt of an invoice, including an Electronic Invoice, as defined in the VAT regulations.

5.6 A Traditional Ticket or Electronic Ticket should be presented to the coach crew. An Electronic Ticket may be presented in the form of a printout or displayed on the screen of a portable electronic device. If traveling on a Reduced Fare Ticket, one should also present to the coach crew a valid document certifying entitlement to a reduced fare;

5.7 The passenger has the opportunity to book a place in a coach with the allocation of a specific number indicated as a Premium Place. In the case of reservation of Premium Seat, the surcharge is charged for the Premium Seat.

5.8 If it is necessary to use a replacement coach to carry out the journey, the coach which does not have places marked with individual numbers, including Premium Places, the Passenger takes any place.

5.9 In the case referred to point 5.8, the Premium Fee is refunded to the Passenger.

§6 STATUTORY REDUCED FARES

The Carrier observes statutory reduced fares in accordance with the Act of 20 June 1992 on Public Transport Reduced Fare Travel Entitlement (uniform text Journal of Laws of 2013, item 1138, as amended) or other relevant regulations;

6.2 A fare for a Reduced Fare Ticket is calculated on basis of the appropriate statutory reduction and the basic price specified in the price list valid for the given line.

6.3. As part of its own commercial strategy, the Carrier, in addition to statutory reduced fares, also grants commercial reduced fares. Passengers have the right to choose the type of discount, i.e. they may purchase a Reduced Fare Ticket or a Ticket for a price including a commercial reduction.

If traveling on a Reduced Fare Ticket, the Passenger is obliged to present to the coach crew a valid document certifying entitlement to a reduced fare;

§7 CHANGE OR RETURN OF A TICKET

7.1. Change of Electronic Tickets bought via an Agent Website is carried out in accordance with the rules and regulations applicable at that Agent, published on the Agent Website.

7.2. Return of Electronic Tickets bought via an Agent Website is carried out in accordance with the rules and regulations applicable at that Agent, published on the Agent Website.

§8 ANIMALS AND GUIDE DOGS

8.1 It is forbidden to bring animals on the coach, except for guide dogs assisting Persons with Disabilities.

8.2 Guide dogs of Persons with Disabilities should have a harness and a certificate confirming their status of a guide dog and a certificate of veterinary vaccination required for entering the country of destination and transit countries, as well as other travel documents required by law.

§9 COMPLAINTS AND LIABILITY OF THE CARRIER

9.1 All complaints related to the performance of the Contract of Carriage should be directed:

a) by e-mail to: info@shpoland.com, or

b) by mail to: Souter Holdings Poland Sp. z o. o., BTD Office Centre, al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa.

9.2 The Carrier will consider complaints within 15 working days from the date of receipt, subject to situations where there is a need to obtain additional explanations from the Passenger.

9.3 In case an Electronic Ticket purchased via the Agent Website, complaints are accepted and considered on behalf of the Carrier by this Agent, in accordance with the terms and regulations published on the Agent Website.

9.4 In the case of loss or damage to the Basic Baggage or Additional Baggage, this fact shall be reported immediately to the coach crew in order to compile the complaint form. The form shall be signed by persons participating in the determination of the condition of the Baggage. If any of the parties does not agree with the content of the form, they should place their objections in it.

This Regulations comes into force on May 10, 2016. Legal relationships created earlier shall be covered by the provisions of previous Regulations.

You are obliged to read these terms and conditions before using the Wi-Fi service. By using the Wi-Fi service, you agree with the following terms and conditions. If you do not agree with these terms and conditions, you are asked not to use the Wi-Fi service.

 1. This Regulations defines the rules and scope of using the WiFi access point (‘Service’) made available by Souter Holdings Poland Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (‘Operator’) for Users.
 2. After accepting these Regulations, the User will be directed to www.PolskiBus.com with the option of further free use of the Service.
 3. The use of the Service is free of charge.
 4. The use of the Service is possible only on the territory of the Republic of Poland.
 5. The Operator is not responsible for:
 6. a) temporary lack of access to the Service or reduction of bandwidth,
 7. b) unauthorized use of software or other works subject to intellectual property protection available on the Internet,
 8. c) damage caused by software provided by third parties,
 9. d) technical conditions prevailing in the radio network and delays in the internet zone that may affect the actual transfer to and from the User’s computer on the Internet.
 10. The Operator does not provide User Support and is not responsible for the compatibility of the User’s devices with the infrastructure of the access point.
 11. For security reasons, the availability of all network services is not guaranteed.
 12. Radio transmission of the Service is not encrypted.
 13. The User uses the Service only at their own risk.
 14. The User must not use the Service for the following purposes:
 15. a) sending and sharing content that is illegal or subject to intellectual property protection, which the User is not entitled to,
 16. b) sending and sharing content that may violate someone’s personal rights,
 17. c) mass distribution of advertising content not ordered by the recipients (so-called spam),
 18. d) dissemination of computer viruses and other programs that can damage computers of other internet users,
 19. e) reselling access to the internet without the knowledge and written consent of the Operator,
 20. f) heavily slowing down the bandwidth by sharing WWW servers, IRC, NNTP, etc.
 21. If the User does not observe the provisions of this Regulations or uses the Service in other way than for the intended purpose, the Operator has the right to block access to the Service or limit the bandwidth / speed of the connection.
 22. The User bears sole responsibility for the manner in which they use the Service, including content of messages sent.
 23. The User bears sole responsibility for the consequences resulting from the use of the Service and arising in connection with the User sharing the password / access code / login / other data of the User with a third party.
 24. The User is not entitled to any claims due to temporary or permanent absence of the internet signal or limitation of the bandwidth resulting from the switching off or technical problems with the transmitter.
 25. For the purpose of the Service, the Operator may use ‘cookie’ files that may be saved on the User’s computer. Such files can be read every time the computer is used to connect th network. Cookies provide statistical data on User traffic and their use of particular websites and enable efficient provision of the Service. The User may at any time disable the option of accepting cookies in their browser, however, disabling cookies may cause difficulties or even prevent the use of the Service.
 26. The Operator undertakes to make every effort to protect the User’s personal data in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1182). The operator is the administrator of personal data. The Operator undertakes to keep the data confidential and not disclose them to other entities, unless the User explicitly authorizes it, or such authorization will result from the provision of law. The obligation shall remain in force after the expiration of any legal relationship between the User and the Operator.
 27. Personal data is collected only for marketing and statistical purposes. By accepting these Regulations, the User consents to the processing of this data to the extent specified in this Regulations. The collected data may be made available only to entities indicated in legal provisions. The User has the right to access their data and correct it in accordance with the terms specified in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1182). Providing personal data by the User is voluntary.
 28. The operator is not responsible for the privacy policy of other websites.
 29. The operator reserves the right to make changes to this Regulations. The User is not entitled to any claims du to such a change.
 30. In matters not settled, the provisions of Polish law shall apply.